var IData = new Array(); IData[0] = ['1', '012', 'KOSPI', '951.06', '3.15', '21.000001', '+', '기계']; IData[1] = ['1', '010', 'KOSPI', '1,927.09', '3.03', '20.200000', '+', '비금속광물']; IData[2] = ['1', '025', 'KOSPI', '17,470.76', '3.02', '20.133333', '+', '보험']; IData[3] = ['1', '018', 'KOSPI', '127.35', '2.50', '16.666667', '+', '건설업']; IData[4] = ['1', '011', 'KOSPI', '4,787.80', '1.98', '13.200000', '+', '철강및금속']; IData[5] = ['1', '021', 'KOSPI', '479.05', '1.75', '11.666667', '+', '금융업']; IData[6] = ['1', '019', 'KOSPI', '1,360.28', '1.69', '11.266667', '+', '운수창고']; IData[7] = ['1', '022', 'KOSPI', '318.62', '1.61', '10.733333', '+', '은행']; IData[8] = ['1', '016', 'KOSPI', '447.24', '1.29', '8.600000', '+', '유통업']; IData[9] = ['1', '005', 'KOSPI', '4,078.57', '1.12', '7.466667', '+', '음식료품']; IData[10] = ['1', '009', 'KOSPI', '14,949.24', '1.07', '7.133334', '+', '의약품']; IData[11] = ['1', '017', 'KOSPI', '988.44', '0.92', '6.133333', '+', '전기가스업']; IData[12] = ['1', '024', 'KOSPI', '1,882.85', '0.91', '6.066667', '+', '증권']; IData[13] = ['1', '008', 'KOSPI', '5,492.96', '0.37', '2.466667', '+', '화학']; IData[14] = ['1', '006', 'KOSPI', '322.34', '0.29', '1.933333', '+', '섬유,의복']; IData[15] = ['1', '007', 'KOSPI', '436.87', '0.21', '1.400000', '+', '종이,목재']; IData[16] = ['1', '026', 'KOSPI', '1,174.83', '0.04', '0.266667', '-', '서비스업']; IData[17] = ['1', '013', 'KOSPI', '17,763.33', '0.12', '0.800000', '-', '전기,전자']; IData[18] = ['1', '014', 'KOSPI', '3,410.08', '0.19', '1.266667', '-', '의료정밀']; IData[19] = ['1', '015', 'KOSPI', '1,541.33', '0.35', '2.333333', '-', '운수장비']; IData[20] = ['1', '020', 'KOSPI', '396.93', '1.00', '6.666667', '-', '통신업'];